(1)
Fahamsyah, F. . Ulama Salaf Dan Khalaf. JAF 2021, 11, 39-55.