Isi Artikel Utama

Fadlan Fahamsyah

Salafiyah adalah nama yang dinisbatkan pada cara memahami agama yang menyeru kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi shaleh terdahulu dan mengikuti metode Nabi allallāh ʿalaih wasallam, sahabat dan para Tābi’in, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang disampaikan dari para salaf. Kebangkitan manhaj salaf disandarkan kepada 5 tokoh penting yaitu: Pertama, Al-ʾImam ʾAhmad bin Hanbal  yang mendapatkan ujian di zaman al-Maʿmūn al-Muʿtaṣim al-ʿAbbāsiy dengan tersebar huru-hara tentang Al-Qur’an adalah makhluk, sehingga beliau diberi gelar dengan imam ahlu sunnah.  Kedua, ʾIbnu Taimiyyah  yang dikenal dengan Shaykh al-ʾIslam da beliau dikenal dengan penentangan terhadap ʿAhlu al-Bidʿah dan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah aqidah yang tersebar di zamannya khususnya penyimpangan aqidah syiah imāmiyyah, beliau membantah dengan kitab beliau yang berjudul Minhāj al-Sunnah al-Nabāwiyyah fī al-Radd ʿalā al-Shiyʿah al-Qadariyyah. Ketiga, Muhammad bin ʿAbd al-Wahhāb beliau adalah imam pembaharu yang banyak memerangi berbagai bentuk kezindikan dan kebid’ahan yang tersebar di negeri-negeri Arab pada zamannya. Keempat, Muhammad Rashīd Riḍa yang menghidupkan kembali dakwah al-ʾImām Muhammad bin ʿAbd al-Wahhāb dan berjuang membela al-Daʿwah al-Salafiyyah. Kelima, Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albāniy beliau seorang ahli dalam ilmu hadis yang telah menegakkan al-Taṣfiyyah (pemurnian) dan al-Tarbiyyah (pendidikan).

Kata Kunci: Dakwah Salafiyyah Salaf Salafi
Abd al-Malik al-Ramaḍāni al-Jazāiri, Sitt Durar min Uṣūl Ahl al-Athār (Kairo: Dar Imam Ahmad, 2007)

Abd al-Raḥman al-Jabarti, Ajāib al-Athar Fī Tarājumi al-Akhbār, (Mesir: Darul Kutub Al Mishriyyah, 1998)

Abu al-Faraj Abd Al-Rah}mān bin Aliy Al-Jawzī, Talbīs Iblīs, Cet. I (Beirut: Dār Fikr, 2001)

Abu Hamīd al-Ghazāli, Iljāmu al-Awām an Ilmi al-Kalām, cet. 1 (Beirut; Dār al-Fikr al-Lubnāni, 1995)

Abu Tami, Shaikh Muḥammad Ibn Abd al-Wahhāb ‘Aqīdatuhu al-Salafiyyah (Riyad}: Dar Mālik Abd Al-Azīz, 1999)

Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaibāni, Uṣūl al-Sunnah (Kharaj KSA: Dār al-Manār, 1411)

Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaibāni, Musnal al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal (Muassasah al-Risālah, 1421 H)

Ainul Haris, Pemikiran Muh}ammad Ibn Abd al-Wahhāb tentang kenabian (Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2012.

Ala’ Ibrāhim Abd ar-Raḥīm, Mawqif ulama al-H{anābilah min Ibn Taymiyah (Markaz al-Salaf li al-Buḥuth wa al-Dirāsāt), hal. 1, bisa dilihat di: https://salafcenter.org/4465/ diakses: Rabu, 18 Nopember 2020

AM. Waskito, Bersikap Adil Kepada Wahabi: Bantahan Kritis dan Fundamental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012).

Amal Fathullah az-Zarkasyi, al-Ittijah al-Salafiy fī al-Fikri al-Islāmi al-H}adīth bi Indūnisiyā (Kairo: Jāmi’at Al-Qāhirah, 1987)
Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Tarjamah Shaikh al-Islam Ibn Taymiyah (Beirut: Dār Ibn)

Ibn Manzhur, Lisān al-Arab (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H)

Ibrahīm bin Musā al-Shātibī, Al-I’tiṣaām (KSA: Dār Ibn al-Jawzī, 2008)

John L. Esposito, Esposito,., Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, (terj. Eva YN., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S.), , cet ke-2, (Bandung: Mizan, 2002)