DOI: https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.188

Authors

Tomi Enramika
Keywords: Penggunaan, Conselling Learning Method, Keterampilan Berbicara

Pembelajaran maharah al-kalam ialah pembelajaran keterampilan yang kedua dari pembelajaran keterampilan Bahasa Asing. Problematika yang ditemukan pada pembelajaran maharah al-kalam di antaranya menggunakan bahasa tujuan, metode dan media pembelajaran. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh conselling learning method dalam meningkatkan  keterampilan berbicara di Madrasah Tsanawiyah Swasta Siulak Gedang Kerinci dan adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil nilai siswa pada keterampilan berbicara dengan menggunakan conselling learning method ( Kelas Eksperiment ) dan tanpa menggunakan conselling learning method ( Kelas Kontrol ). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kuantitatif dengan jenis metode eksperiment dan menggunakan analisis data statistik, pengumpulan data mealalui testdengan  sumber data dari guru Bahasa Arab dan siswa.Hasil nilai siswa pada kelas eksperiment dengan menggunakan conselling learning method berpengaruh kepada keterampilan berbicara siswa dengan nilai rata – rata postest 82,50 dan nilai postest pada kelas kontrol 70,89.

Al-Khauliy, Muḥammad ʿAliy. ʾAsālīb Tadrīs al-Lughah al-ʿArabiyyah, Riyadh: al-Mamlakah al-ʿArabiyyah al-Suʿūdiyyah, 1983.

Al-Nāqah, Muḥammad Kāmil wa Rushdiy ʾAḥmad Ṭaʿīmah. Ṭarāʾiq Tadrīs al-Lughah al-ʿArabiyyah li Ghayr al-Nāṭiqīn bi Ghayrihā, Riyadh: Maṭbaʿah al-Maʿārif al-Jadīdah, 2003.

Al-Nāqah, Muḥammad Kāmil. Taʿlīm al-Lughah al-ʿArabiyyah li al-Nāṭiqīn bi Lughah Ukhrā: ʾUsusuhu Madākhiluhu Ṭuruq Tadrīsihi, Riyadh: Jāmiʿah ʾUmmu al-Qurā, 1985.

Al-Shinṭiy, Muḥammad Ṣālih. Al-Mahārah al-Lughawiyyah, Hāʾil: Dār al-ʾAndalus, 2003.

Arsyad, Azhar. Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Fachrurrozi, Aziz. Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional & Kontemporer

Ḥanafiy, ʿAbd al-Ḥalīm. Ṭuruq Taʿlīm al-Lughah al-ʿArabiyyah, Batu Sangkar: Maʿhad Brūfisūr Maḥmūd Yūnus al-ʿĀliy al-ʾIslāmiy al-Ḥukūmiy, 2005.

Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.

ʾIbrāhīm, ʿAbd al-ʿAlīm. Al-Muwajjih li Mudarrisiy al-Lughah al-ʿArabiyyah, Beirut: Maktabah al-ʿAṣriyyah, 2001.

ʿIlyān, ʾAḥmad Fuʾād. Al-Mahārāt al-Lughawiyyah Māhiyatuhā wa Ṭarāʾiq Tadrīsihā, Riyadh: Dār al-Silm, 1991.

Madkūr, ʿAliy ʾAḥmad. Tadrīs Funūn al-Lughah al-ʿArabiyyah, Kairo: Dār al-Fikriy al-ʿArabiy, 2002.

Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah. Al-Muʿjam al-Wasiṭ, Turki: Maktabah al-Salāmiy, 1972.