Isi Artikel Utama

Maryono Maryono

Pendidikan Islam berfungsi mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedayagunaan pendidikan sangat bergantung kepada pendidik. Sebaik-baik pendidik adalah Nabi Muhammad. Beliau mewariskan Islam secara umum dan pendidikannya kepada para ulama. Di antara ulama tersebut adalah Shaikh al-Albāni. Beliau adalah maha guru di berbagai belahan dunia. Pemikiran beliau di bidang pendidikan masih belum terhimpun dalam kitab yang utuh dan masih berupa potongan-potongan yang tersebar dalam karya dan ceramah beliau, itulah yang melatarbelakangi penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan Pendidikan Islam menurut Shaikh al-Albāni. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Peneliti mencatat semua temuan secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, mengumpulkan secara bertahap. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (text reading), kemudian mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan fokus kajian.  Hasil Kajian menunjukkan Pendidikan Shaikh al-Albāni adalah mendidik kaum muslimin di atas asas yang benar agar terhindar dari fitnah melalui perbaikan akhlak dengan cara memurnikan  aqidah Islam, fiqih Islam dan kitab-kitab tafsir Alqur’an, fiqih, dll, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.  Adapun tujuan pendidikan menurut Shaikh al-Albāni adalah beribadah kepada Allah. Ilmu hanya sebagai sarana dan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal sholeh.

Kata Kunci: Tujuan Pendidikan Islam al-Albāni
Al-Abrasyi, Muhammad Aṭiyah, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (terj) Bustomi A. Gani dan Djohar Bahry (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

_________, Muhammad Aṭiyyah, Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003),

Al-Albāniy, Muhammad Nāshiruddīn, Suāl wal Jawāb Haula Fiqh Al-Wāqi’ (Amman Yordania: Al-Maktabah Al-Islāmiyyah, cet ke 2, 1422 H)

_________, Muhammad Nāsiruddīn, at-Taṣfiyah wa at-Tarbiyah wa hajutu al-Muslimīn ilaihā (Amman Yordania: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, cet ke 1, 1421 H)

Al-Hijazy, Hasan bin Ali, Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim, (terj).Muzaidi Hasbullah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

Al-Wāhid, Abu Islam Sholeh bin Thoha Abd, Ḥayatu as-Su’ada fī Al-firār Ilā Allāh Ta’ala, (Yordania: maktabah al-Ghuroba, cet ke 1 1429 H)

Arifin, M., Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Al-Shaibāni, Muhammad bin Ibrahim, Hayāh al-Albāni wa Ataruhu wa tanā’ Ulamā’ alaihi (Maktabah As-Saddawa, 1407 H/1987 M)

Al-Sadhan, Abdul Aziz bin Muhammad, Al-Imām al-Albāniy –rahimahullah- Durūs wa Mawaqif wa ‘Ibar (Riyad: Dar at-Tauhid li an-Nashr, 2008)

Al-Shāmi, Iyad Muhammad, Arā’ Al-Imām Al-Albāni At-Tarbawiyyah (Amman: Darul-Atariyyah)
Bamuallim, Mubarak, Biografi Shaikh Al-Bāni (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003)

Marimba, Ahmad D., Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: al-Ma’arif, 1989)

Maryono, Maryono. “Kajian Hadis Nabi Dalam Perspektif Pendidikan: (Kajian Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Hasil Pembelajaran Dalam Hadis Sammillāh Wa Kul Biyamīnika Riwayat ʿUmar Bin Abī Salamah).” Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa 10, no. 1 (March 30, 2020): 121–138.

Mursi, Muhammad Munir, al-Tarbiyah al-Islāmiyah Usulūha wa Taṭawwaruha fi Bilād al-Arabiyah (Qahirah: Alam al-Kutub, 1977)

Nata, Abudin. 2005. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Salim, ‘Amr ‘Abd Al-Mun’im, Al-Manhaj As-Salaf ‘inda as-Shaikh Nasiruddin Albani

Silsilah al-Hadyu wan Nur