DOI: https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.209

Authors

Maryono Maryono
Keywords: Tujuan Pendidikan Islam, al-Albāni

Pendidikan Islam berfungsi mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedayagunaan pendidikan sangat bergantung kepada pendidik. Sebaik-baik pendidik adalah Nabi Muhammad. Beliau mewariskan Islam secara umum dan pendidikannya kepada para ulama. Di antara ulama tersebut adalah Shaikh al-Albāni. Beliau adalah maha guru di berbagai belahan dunia. Pemikiran beliau di bidang pendidikan masih belum terhimpun dalam kitab yang utuh dan masih berupa potongan-potongan yang tersebar dalam karya dan ceramah beliau, itulah yang melatarbelakangi penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan Pendidikan Islam menurut Shaikh al-Albāni. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Peneliti mencatat semua temuan secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, mengumpulkan secara bertahap. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (text reading), kemudian mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan fokus kajian.  Hasil Kajian menunjukkan Pendidikan Shaikh al-Albāni adalah mendidik kaum muslimin di atas asas yang benar agar terhindar dari fitnah melalui perbaikan akhlak dengan cara memurnikan  aqidah Islam, fiqih Islam dan kitab-kitab tafsir Alqur’an, fiqih, dll, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.  Adapun tujuan pendidikan menurut Shaikh al-Albāni adalah beribadah kepada Allah. Ilmu hanya sebagai sarana dan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal sholeh.

Al-Abrasyi, Muhammad Aṭiyah, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (terj) Bustomi A. Gani dan Djohar Bahry (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

_________, Muhammad Aṭiyyah, Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003),

Al-Albāniy, Muhammad Nāshiruddīn, Suāl wal Jawāb Haula Fiqh Al-Wāqi’ (Amman Yordania: Al-Maktabah Al-Islāmiyyah, cet ke 2, 1422 H)

_________, Muhammad Nāsiruddīn, at-Taṣfiyah wa at-Tarbiyah wa hajutu al-Muslimīn ilaihā (Amman Yordania: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, cet ke 1, 1421 H)

Al-Hijazy, Hasan bin Ali, Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim, (terj).Muzaidi Hasbullah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

Al-Wāhid, Abu Islam Sholeh bin Thoha Abd, Ḥayatu as-Su’ada fī Al-firār Ilā Allāh Ta’ala, (Yordania: maktabah al-Ghuroba, cet ke 1 1429 H)

Arifin, M., Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Al-Shaibāni, Muhammad bin Ibrahim, Hayāh al-Albāni wa Ataruhu wa tanā’ Ulamā’ alaihi (Maktabah As-Saddawa, 1407 H/1987 M)

Al-Sadhan, Abdul Aziz bin Muhammad, Al-Imām al-Albāniy –rahimahullah- Durūs wa Mawaqif wa ‘Ibar (Riyad: Dar at-Tauhid li an-Nashr, 2008)

Al-Shāmi, Iyad Muhammad, Arā’ Al-Imām Al-Albāni At-Tarbawiyyah (Amman: Darul-Atariyyah)

Bamuallim, Mubarak, Biografi Shaikh Al-Bāni (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003)

Marimba, Ahmad D., Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: al-Ma’arif, 1989)

Maryono, Maryono. “Kajian Hadis Nabi Dalam Perspektif Pendidikan: (Kajian Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Hasil Pembelajaran Dalam Hadis Sammillāh Wa Kul Biyamīnika Riwayat ʿUmar Bin Abī Salamah).” Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa 10, no. 1 (March 30, 2020): 121–138.

Mursi, Muhammad Munir, al-Tarbiyah al-Islāmiyah Usulūha wa Taṭawwaruha fi Bilād al-Arabiyah (Qahirah: Alam al-Kutub, 1977)

Nata, Abudin. 2005. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Salim, ‘Amr ‘Abd Al-Mun’im, Al-Manhaj As-Salaf ‘inda as-Shaikh Nasiruddin Albani

Silsilah al-Hadyu wan Nur