DOI: https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol8.Iss1.111

Authors

Abdul Basid
Keywords: Kajian Hadis, Hadis Bertentangan, Solusi Hadis Bertentangan

Hadi-Hadis Nabi memiiki kedudukan yang agung dalam agama Islam bahkan termasuk sumber syari’at Islam. Para Ulama’ sangat memperhatikan hadis-hadis Nabi Ṣallallāh ʿAlih wa sallam dengan mereka menulisnya dalam kitab-kitab yang banyak seperti al-Ṣiḥāh, al-Masānid, al-Sunan, al-Muṣanafāt dan lain-lain.  Bahkan perhatian para ulama’ terhadat hadis dengan bentuk mereka memisahkan dari hadis-hadis yang lemah dan palsu sehingga hanya tersisa hanya hadis-hadis yang ṣahih. Akan tetapi terkadang ada hadis-hadis yang tampaknya secara dhahir  bertentangan dengan hadis lain, sehingga hal tersebut menjadi sebab kesalahan dalam pemahaman ajaran agama Islam dan pengerjaan ibadah. Bahkan para musuh Islam menjadikan hal ini sebagai celah memasukan keraguan-keraguan terhadap hadis kedalam hati-hati kaum muslimin. Hal ini menunjukan pentingnya pembahasan hadis-hadis yang bertentangan dan bagaimana cara mensikapinya dengan benar agar kaum muslimin benar dalam memahaminya.

Abu ʿIsā ibn Muḥammad ibn Saurah Al-Tirmidhi, al-jāmi’ al-mukhtaṣar min al-sunan, Kairo, Maktabah al-Bāb al-Ḥalabi, 1978

Abu al-Ḥasan al-ʾĀmidi, al-iḥkām fī uṣūl al-aḥkām, Kairo, Muassaasah al-Ḥalabi al-muʿjam al-waṣīṭ,

Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Fatḥ al-Bārī bi sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Kairo, al-Maṭba’ah al-Salafiyyah

Ibn Kathīr, al-bāʿith al-ḥathīth sharḥ ikhtiṣār ‘ulūm al-ḥadīth, Riyāḍ, Dār al-Maʿārif, 1996

Ibn Niḍām al-Dīn, fawātiḥ al- raḥmuṭ

ʾIbn ʾAmīr al-Ḥāj, al-Taqrīr wa al- Taḥrīr,

Muḥammad ibn ismā’īl Al-Bukhāri, al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Isṭanbūl, al-Maktabah al-Islāmiyyah

Muhammad ibn Ali al-Shawkāni, irshad al-Fuḥul ‘ilā taḥqīqi al-ḥaqqi min al-uṣūl,

Muslim al-Ḥajjāj, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Kairo, al-maṭba’ al-Bāb al-Ḥalabi

Sulaymān ibn al-Ash’aṭ Abu Dāwud, Sunan Abī Dawūd, Beirut, Dār al-Fikr

Usāmah ibn ‘abdullah khoyyāṭ, mukhtalaf al-Ḥadīth baina al-Muḥaddithīn wa al-ʿUṣuliyyīn al-fuqahāʾ, Riyad, Dār al-Faḍīlah, 2001