Isi Artikel Utama

Nurcholis Agus Santoso

Islam adalah agama yang sempurna, segala sesuatu telah diatur oleh agama Islam termasuk masalah pendidikan, oleh sebab itu pendidikan di dalam Islam memiliki nilai-nilai tersendiri. Hadis Nabi Muhammad sebagai salah satu sumber hukum Islam juga menjadi salah satu sumber dari nilai pendidikan Islam, terdapat ribuan hadis Nabi yang terkodifikasikan diberbagai kitab, salah satunya kitab al-Arbaʿīn al-Nawawiyyah kitab ini berisikan empat puluh hadis lebih mengenai pokok-pokok agama Islam,  dan salah satu hadis yang ada di dalamnya adalah hadis Ibnu ʿAbbās yang berisikan wasiat Nabi kepada beliau.hadis Ibnu ʿAbbās tersebut sarat dengan nila-nilai pendidikan Islam, untuk mengkaji kandungan terkait nilai-nilai pendidikan di dalam hadis Ibnu ʿAbbās penulis menggunakan metode kajian studi pustaka dengan mengekporasi kitab-kitab syarah hadis al-Arbaʿīn al-Nawawiyyah, setelah melakukan kajian penulis menemukan bahwa hadis Ibnu ʿAbbās mengandung beberapa nilai pendidikan Islam berikut : Nilai Pendidikan keyakinan yang meliputi keyakinan kepada uluhiyah Allah dak taqdir, nilai pendidikan Ibadah dan nilai pendidikan Mental.

Kata Kunci: Pendidikan Islam al-Arbaʿīn al-Nawawiyyah
(Al) Albany, Muhammad Nashirudin 1988. Shahih al-Jaami’ al-Shaghir wa Ziyaadatihi, (Beirut : Al Maktabah Al Islaamiyah.).

____________.1995. Silsilah al-Ahaadits al-Shahiihah wa Syai’ min Fiqhihaa wa Fawaaidiha. (Riyadh : Maktabah Al Ma’arif).

____________. 2002. Silsilah al-Ahaadits al-Dha’iifah. (Riyad : Maktabah al-Ma’arif).

(Al) ‘Aqil, Muhammad bin Abdul Aziz bin Muhammad.1430. al-Aqiidah al-Islaamiyyah wa al-Madzaahib al-Islamiyyah wa al-Madzahib al-Mu’ashirah. (tanpa disebutkan kota : Jami’ah al-Malik Faishal).

(Al) ‘Aql, Naashir bin Abdu Al Karim.1412. Mabaahits Aqidah Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah wa Mauqif al-Harakat al-Islamiyyah al-Mu’ashirah minhaa, (tanpa menyebutkan kota penerbit : Dar Al Watan)

Alu Jab’an, Dhafir bin Hasan. 1428 H. Tarjamah Al Imam Al Nawawiy. (tanpa disebutkan kota penerbit: tanpa disebutkan penerbit).

Arifin, M. 2003. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara).

Ibnu al Baththar, Ali bin Ibrahim. 1414 H. Tuhfah al-Thalibin fii Tarjamah al-Imam Muhyi al-Diin. ( Riyadh : Dar al-Shamay’iy).

(Al) Damishqiy, Abdurrahman bin Shihab.2013. Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, (Beirut : Muassasah Al Risalah).

(Al) Jahniy, Khalid. al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makaanuha fii al-Tasyri’i al-Islamiy. (tanpa menyebutkan kota penerbit, penerbit dan tahun terbit).

Jempa, Nurul.2018. Nilai- Nilai Agama Islam, Pedagogik Vol. 1, No. 2, Maret.

(Al) Karraniy Al Ghamidy, Abdu Al Humaid bin Shalih. Tanpa tahun terbit. A’dzab al-Raawiy fii Tarjamah al-Imam al-Nawawiy. (tanpa menyebutkan kota penerbit: Multaqa al-Madzahib al-Fiqhiyyah, dan tahun terbit).

Kathir, Isma’il bin. 2000. Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim. (Beirut : al- Maktabah al-‘Asyriyyah).

Al Kathir, Ibnu. 2012. Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim. (Kairo : al-Dar al-‘Amaliyyah).

(Al) Khudhair, Abdu al-Karim.1438 H. Al-Riyaadhah al-Zakiyyah Syarhu al-Arbain al-Nawawiy. (Dammam : Maktabah Ibnu Al Jauziy).

Mustaidah, Bekti Taufiq Ari Nugroho. 2017. Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri, Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 1, Februari.

(Al) Nahlawi, Abdurrahman. 1996. Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat. (Bandung: CV. Diponegoro).

(Al) Munajjid, Muhammad Shalih.2009 Al Shabr, (Jeddah : Majmu’ah Al Zad).

(Al) Qurthubiy, Muhammad bin Ahmad. 2006. al-Jaami’ li Ahkam al-Qur’an (Beirut : Muassasah al-Risaalah)

(Al) Shaq’ub, Manshur bin Muhammad. 2018. al-Hulal Al Bahiyyah Sharhu al-Arba’in al-Nawawiyyah. (Madinah : Dar al-Aqidah.)

Sukatin dan lain-lain. 2019. Pendidikan Anak Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Anak Bunayyah Volume VI. Nomor 2. Juli-Desember.

Sukitman, Tri.2016. Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter) JPSD : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus.

Sulthan, Nadzim Muhammad.2009. Qawaid wa Fawaid min al-Arba’in al-Nawawiyyah, (Riyadh: Dar al-Hijrah).

Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu. 2005. al-‘Ubudiyyah bi Tahqiq Muhammad Zuhayir al- Shawisi. (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyyah)

Tim Penulis, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama).

(Al) Uthaimin , Muhammad bin Shalih.2004. Sharah al-Arba’in al-Nawawiyyah. (Riyadh : Daru Al Nashr Lithurayyah).

(Al) ‘Uthman, Hamd bin Ibrahim. 2008, al Muharrar fi Musthalah al Hadith. (Aman : al-Dar al-Athariyyah).

Wahyuddin, Wawan.2016. Pendidikan Sepanjang Hayat Menurut Perspektif Islam (Kajian Tafsir Tarbawi), Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman Volume 3 No. 2 Juli–Desember.

Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, Jagalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Niscaya Allah Subhanahu Wa Ta’ala Menjagamu, https://almanhaj.or.id.