DOI: https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol9.Iss2.58

Authors

Fadlan Fahamsyah
Keywords: Perang Badr, Ekonomi, Sosial

Nabi Muhammad Ṣallallah ʿalaihi wa Sallam telah menghadapi berbagai macam gangguan dan penolakan dalam menegakkan dakwah Islam dari kaum kafir Quraish. Gangguan tersebut terus menerus dihadapi oleh Nabi Ṣallallah ʿalaihi wa Sallam hingga beliau hijrah ke kota Madinah, di sanalah bermulanya sejarah baru dunia Islam. Pada tahun kedua hijriah terjadi peperangan besar dalam sejarah Islam yaitu perang Badr al-Kubrā. Motiv dari meletusnya peperangan ini tidak hanya didasari oleh hal keyakinan agama saja. Namun juga terdapat motiv-motiv lain yang memicunya. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap motiv-motiv tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapati bahwa di antara hal lain yang melatarbelakangi peperangan tersebut adalah faktor ekonomi dan social. Adapun faktor ekonomi berupa keinginan kaum Muhājirīn untuk mengambil harta mereka yang tertinggal di Mekkah dari tangan kaum Quraish, dan kaum Quraish berusaha menjaga hasil perniagaan mereka. Sedangkan faktor sosial adalah keinginan kaum kafir Quraish agar mengakui derajat dan kedudukan mereka.

Abu al-Fidaʿ Ismaʿil bin Umar Kathīr. Al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Cet. 1. (Dār Hajr, 2003)

Ibn Hanbal, Ahmad. Faḍaʾil al-Ṣahabah Tahqiq Waṣiʾullah Muhammad Abbas. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983)

Ṣafiyy al-Rahmān al-Mubārakfūry. Perjalanan Hidup Rasul yang Agung terj. Hanif Yahya. (Jakarta: Darussalam. 2001)

Abu al-Fidaʿ Ismaʿil bin Umar Kathīr. Tafsir al-Qurʾān al-ʿAẓīm. (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, tt)

Abu al-Fidaʿ Ismaʿil bin Umar Kathīr, al-Bidāyah wa al-Nihāyah. (Beirut: Dār al-Fikr, 1986)

Akram Ḍiyaʾ al-Umriy, al-Sirāh al-Nabawiyyah al-Ṣaḥīḥah cet. 5. (Madinah KSA, Maktabah al-ʿUlūm wa al-Ḥikam. 1993)

Al-Bukhāriy, Muhammad ibn Ismāʿīl. Ṣhaḥīḥ al-Bukhariy (al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr al-Rasūl wa Sunanih wa Ayyamih cet. 1. (tt: Dār Touq al-Najāḥ. 1442 H)

Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad al-Imaām Ahmad bin Hanbal. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001)

Izz al-Dīn bin al-Athīr, al-Kāmil fi al-Tārikh. (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabiy, 1997)

Maqdīsi (al). Al-Muṭahhar ibn Ṭāhit. Al-Badū wa al-Tārikh. (Port Said: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah)

Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, Tafsīr al-Ṭabari. (Beirut: Dār al-Turath. 1387 H)

Qazwāniy (al). Abu Abdillah ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah Taḥqīq Muhammad Fuad ʿAbd al-Bāqi. (Dār Ihyaʾ al-Kotob al-ʿArabiyyah)

Ṣafiyy al-Rahmān al-Mubārakfūry (al-Raḥīq al-Makhtūm Bahth fī al-Sirāh al-Nabawiyyah ʿalā Ṣaḥībihā Afḍal al-Ṣalāh wa al-Salām). (al-Manṣūrah: Dār al-Wafāʾ. 2004)

Tirmīẓi (al), Muhammad ibn ʿIsā. al-Jāmīʿ al-Kabīr aw Sunan al-Tirmīẓi. (Beirut: Dār al-Qharb al-Islāmiy. 1998)